Phân loại cột
Văn phòng UBND tỉnh luôn nỗ lực, đổi mới trong cải cách hành chính

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định

Theo Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2023 có 33 thủ tục hành chính thuộc phạm vi rà soát, đánh giá. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài chính đã hoàn thành quy trình rà soát, đánh giá sớm nhất và được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa 18/33 thủ tục hành chính. Trong đó, giảm thời gian giải quyết đối với 18/33 thủ tục hành chính, số tiền tiết kiệm được sau khi đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính hơn 8 tỷ đồng/năm; Tỷ lệ chi phí tiết kiệm được từ 3,89 % đến 54%.

Từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 14/6/2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận 252.642 hồ sơ, giải quyết và trả kết quả hồ sơ (trong đó, 244.899 hồ sơ trả trước và đúng hạn là 116.493, trễ hạn là 241 hồ sơ), đang giải quyết 7.498 hồ sơ.

Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh chú trọng xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện các văn bản về phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số; tập trung xây dựng, phát triển hạ tầng, nền tảng kỹ thuật. Cụ thể, đã truy cập mạng nội bộ của cán bộ công chức, viên chức tại Văn phòng UBND tỉnh. 100% cán bộ công chức, viên chức thuộc các phòng ban, chuyên môn, đơn vị trực thuộc tại Văn phòng được trang bị đầy đủ máy tính,trung tâm tin tức máy in, các thiết bị đều có kết nối mạng internet (ngoại trừ 1 máy tính xử lý các văn bản mật).

Hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu Văn phòng UBND tỉnh được thiết kế và đầu tư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hoàn thành việc di chuyển Trung tâm tích hợp dữ liệu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về địa điểm mới đảm bảo vận hành ổn định, thông suốt. Tham mưu triển khai, tích hợp các tiện ích, nền tảng số trong các lĩnh vực du lịch, y tế, giáo dục, giao thông vào Cổng dịch vụ công của tỉnh. Thực hiện nâng cấp Cổng Dịch vụ công của tỉnh đảm bảo thực hiện xác thực, định danh và kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt với các nền tảng quốc gia như Cổng Dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, nền tảng thanh toán điện tử.

Đến nay, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành việc kết nối hệ thống giám sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công với hệ thống giám sát của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại từ việc cải cách hành chính như: Một số tính năng, chức năng của hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả việc sử dụng. Thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là đầu tư trang thiết bị, hiện đại hóa công tác văn phòng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, triển khai mở rộng Nền tảng “Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh” tích hợp với “Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” để chia sẻ thông tin, dữ liệu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh…